ارسال آمار ارگونومی در قالب فرمهای سه ماهه

imgimg _۰۰۰۱img _۰۰۰۲img _۰۰۰۳img_ ۰۰۰۴img _%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%

۱۷ خرداد، ۱۳۹۶ بخش نامه ها

جلسه به مناسبت هفته سلامت

%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%

۰۷ اردیبهشت، ۱۳۹۶ همایش ها

آئیننامه تاسیسات مرکز بهداشت کار در کارگاهها

%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b

۱۶ بهمن، ۱۳۹۵ بخش نامه ها

آئیننامه تاسیسات کارگاهی

%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c

۱۴ دی، ۱۳۹۵ بخش نامه ها
برگشت به بالا تمام حقوق برای واحد مهندسی بهداشت حرفه ایی مرکز بهداشت بروجرد محفوظ است
پوسته از تمپ‌ها