مشاهده دسته

بخش نامه ها

ارسال آمار ارگونومی در قالب فرمهای سه ماهه

imgimg _۰۰۰۱img _۰۰۰۲img _۰۰۰۳img_ ۰۰۰۴img _%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%

۱۷ خرداد، ۱۳۹۶ بخش نامه ها

آئیننامه تاسیسات مرکز بهداشت کار در کارگاهها

%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b

۱۶ بهمن، ۱۳۹۵ بخش نامه ها

آئیننامه تاسیسات کارگاهی

%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c

۱۴ دی، ۱۳۹۵ بخش نامه ها

آئیننامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت

آئیننامه تاسیسات کارگاهی

۲۷ مرداد، ۱۳۹۵ بخش نامه ها

ارسال عملکرد کارخانجات به واحد بهداشت حرفه ای

((رعايت اصول بهداشت حرفه اي در محيط كار = تضمين سلامت شاغلين و افزایش تولید))   مدیریت محترم كليه كارخانجات و شركتهاي شهرستان بروجرد سلام

۲۵ مرداد، ۱۳۹۵ بخش نامه ها
برگشت به بالا تمام حقوق برای واحد مهندسی بهداشت حرفه ایی مرکز بهداشت بروجرد محفوظ است
پوسته از تمپ‌ها