به :کلیه کارخانجات و شرکتهای شهرستان بروجرد
با سلام
تعدادی شعار ایمنی بهداشتی در خصوص استفاده از لامپهای کم مصرف تهیه شده در واحد بهداشت حرفه ای جهت استفاده شاغلین در قالب فایل Wordموجود میباشد دستور فرمائید مسئول بهداشت حرفه ای مربوطه جهت آموزش به شاغلین تحت پوشش از تراکتها استفاده نماید./.

تراکتهای ایمنی بهداشتی لامپهای کم مصرف