کارگاه برچسب گزاری مواد شیمیائی در مورخه ۱۸/۵/۹۵ برگزار گردید که در این کارگاه فرمت برچسب مواد شیمیائی با نظر کارشناسان بهداشت حرفه ای کارخانجات تهیه و مقرر شد کلیه نیروهای کارخانجات از فرمت مصوب جلسه جهت تهیه برچسب مواد شیمیائی موجود در کارخانه  استفاده و کلیه مواد شیمیائی را مطابق با دستورالعمل تحویل شده منضم به برچسب نمایند./. همچنین لازم بذکر میباشد مطابق با فایل پیوستی زیر (پیوست ۱)مواد شیمیائی را شناسائی و در خصوص ارسال اطلاعات و برچسب گذاری مواد اقدام شود.

پیوست ۱