((رعايت اصول بهداشت حرفه اي در محيط كار = تضمين سلامتي شاغلين و افزايش توليد))

مدیریت محترم شرکتها و کارخانجات شهرستان بروجرد

سلام علیکم

احتراما دستور فرمائید مسئول بهداشت حرفه ای مربوطه جهت دریافت تعدادی پمفلت در خصوص  بیماری آنفلوآنزا  به منظور ارتقاء سطح آگاهی شاغلین آن کارخانه ، به واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت بروجرد مراجعه نمایند ./.