((رعايت اصول بهداشت حرفه اي در محيط كار = تضمين سلامت شاغلين و افزايش توليد))

 

به:کلیه کارخانجات و شرکتهای شهرستان بروجرد

با سلام

احتراما دستور فرمائید نیروی بهداشت حرفه ای آن شرکت، آمار بیماریهای ناشی از کار شناسائی شده ۴ سال اخیر را (بطور مقایسه ای )ترسیم و در قالب فایل  حداکثر تا مورخه ۷/۲۵/ ۹۴ به واحد مهندسی بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت تحویل نمایند.