واحد مهندسی بهداشت حرفه ای شهرستان بروجرد متشکل از دو نیروی ستادی و ۱۰ نیروی محیطی و ۲۰ نیروی بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات منطقه (تمام وقت یا مشاوره) میباشد. این واحد بطور تقریبی ۳۰۰۰ مورد کارگاه و کارخانجات سطح شهرستان را باتعداد ۸۰۰۰ شاغل تحت پوشش دارد.

تعداد مراکز بهداشتکار  ایجاد شده در کارخانجات منطقه یک مورد ، خانه بهداشت کارگری ۱۱ مورد و ایستگاه کمیته حفاظت فنی و بهداشتکار در شرکت ها و کارگاه ها ۸ مورد می باشد.

در کتابخانه این واحد ۶۰ جلد کتب تخصصی بهداشت حرفه ای جهت استفاده نیرووهای تحت پوشش موجود می باشد.

اهم فعالیت های این واحد عبارتست از:

۱- بازرسی از کارگاه ها و کارخانجات تحت پوشش شهرستان.

۲- بازرسی و نظارت بر فعالیت نیروهای بهداشت حرفه ای مراکز.

۳- بازرسی و کنترل فعالیت شرکت ها ی طب کار.

۴- بازرسی و  نظارت بر فعالیت نیروهای بهداشت حرفه ای کارگاه ها وکارخانجات منطقه.

۵- نظارت و کنترل عملکرد شرکت های ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای .

۶-  برگزاری نشست های مختلف با ارگان ها و ادارت ذیربط شهرستان در خصوص برنامه ها وطرح های واحد.

۷- برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی جهت نیروهای بهداشت حرفه ای مراکز و کارخانجات.

۸- اجرای طرح های مختلف از قبیل ارگونومی،روشنائی، صدا و …. در کارگاه ها و کارخانجات منطقه.

۹- صدور صلاحیت بهداشتی کارگاه های منطقه و پاسخ به استعلام ها

۱۰- تهیه و تدوین برنامه عملیاتی در خصوص فعالیت های مختلف واحد از قبیل طرح ها و …

۱۱- تدوین مطلب آموزشی متنوع در خصوص مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور شغلی مختلف، عوارض و بیماری های ناشی از کار در مشاغل گوناگون و ارائه مطالب از طریق رادیو و روزنامه ها.

 

 

 
[google_maps id="67"]